Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy "o dílo" firmy


Lenka Krupařová - Canaletto
Pod Skalou 312
Sušice 3
342 01
IČO: 88745643
DIČ: CZ7253242568


Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele dílo ve formě výroby na objednávce (dále „objednávka“ nebo „smlouva“) uvedených tiskových a inzertních materiálů. Součásti díla je rovněž vyhotovení grafického návrhu materiálů, které jsou předmětem díla dle této smlouvy (dále jen „grafický návrh“). Celková cena za provedeni díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). Cena za vyhotoveni grafického návrhu zahrnuje zpracováni jednoho grafického návrhu včetně běžných korektur (oprav). Zadavatel prohlašuje, že se seznámil s dalšími ustanoveními smlouvy, uvedenými na objednávce a s jejich zněním souhlasí.


Článek 1:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejdéle do  termínu uvedené v objednávce. Dodává-li grafický návrh zadavatel, považuje se pro účely tohoto článku za den schválení konečné podoby grafického návrhu zadavatelem den, kdy zadavatel doručí zhotoviteli kompletní grafický návrh s technickými parametry umožňujícími řádné provedení díla. V případě, že technické parametry neumožní řádné provedení díla, nemusí být zhotovitelem grafický návrh přijat. V případě, že objednávka je uzavřená (podepsaná oběma stranami), a nebylo provedeno finální odsouhlasení či korektury grafického návrhu zadavatele prostředníctvím e-mailu či formou doporučeného dopisu, je zhotovitel oprávněn dát poslední jemu známou verzi grafického návrhu do tisku.

Článek 2
1. V případě prodleni zadavatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je zadavatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně.
2. Zadavatel zaplatí cenu za provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů od odeslání, nebo v hotovosti.
3. Cena na objednávce se může lišit +/- 20%.

Článek 3
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná komunikace týkající se prováděni díla bude uskutečňována prostřednictvím e-mailů, osobních návštěv u zhotovitele nebo písemně formou doporučeného dopisu. Zadavatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen se způsobem komunikace. Korektury a schválení grafického návrhu, je zadavatel povinen činit prostřednictvím e-mailů nebo osobních návštěv u zhotovitele. Požadavky a rozhodnutí zadavatele, učiněné prostřednictvím e-mailu, jsou závazné a zadavatel prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom.  Zadavatel je povinen pravidelně kontrolovat obsah své osobní schránky a včas reagovat na výzvy zhotovitele učiněné prostřednictvím e-mailu.
2. V případě, že grafický návrh nevyhotovuje zhotovitel dle objednávky, zavazuje se zadavatel dodat zhotoviteli kompletní grafický návrh s technickými parametry uvedenými na internetových stránkách zhotovitele (soubor: specifikace.pdf ), umožňujícími řádné provedeni díla do 2 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
3. Nebude-li grafický návrh kompletní či nebude splňovat technické parametry dle předchozího odstavce, vyzve zadavatel zhotovitele prostřednictvím e-mailu k jeho doplnění či změně. Nedojde-li ze strany zadavatele k nápravě do 2 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn nápravu učinit sám na náklady zadavatele.
4. Zadavatel bere na vědomí, že jím dodaný grafický návrh, splňující požadavky dle odst. 2. tohoto článku, bude použit jako podklad pro provedeni díla bez možnosti dalších změn či korektur. Odpovědnost za technická data a zdrojové kódy zadavatelem dodaného grafického návrhu a z toho vyplývající případné vady předmětu díla nese zadavatel.
5. V případě, že grafický návrh vyhotovuje dle objednávky zhotovitel, zavazuje se zadavatel dodat zhotoviteli hrubý náčrt. Zadavatel si prohlédne grafický návrh vyhotovený zhotovitelem buď osobně nebo v náhledu v e-mailu. Zadavatel se zavazuje grafický návrh bez zbytečného odkladu schválit nebo požádat zhotovitele o korekturu. Bude-li zadavatel v prodlení se schválením či žádosti o korekturu grafického návrhu dle předchozí věty do termínu uzávěrky, je zhotovitel oprávněn dát poslední verzi grafického návrhu (inzerátu) do novin. Schválení provede zadavatel prostřednictvím e-mailu. Zhotovitel neodpovídá za pravopisné či věcné chyby uvedené v grafickém návrhu schváleném zadavatelem. Zadavatel bere na vědomí, že pro provedeni díla je závazný jím schválený grafický návrh, nikoli hrubý náčrt či jiné podklady dodané zadavatelem.
6. Za obsah materiálů tvořících předmět díla a za jeho zveřejnění odpovídá zadavatel. Zhotovitel si vyhrazuje právo neprovést dílo v případě, že obsah těchto materiálů či jejich zveřejnění by dle názoru zhotovitele mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že na materiálech váznou práva třetích osob, zejména autorská a průmyslová práva, je zadavatel povinen oznámit tuto skutečnost zhotoviteli před začátkem provádění díla a dále je povinen v případech, kde to ukládá zákon, obstarat si nejpozději ke dni zahájení provádění díla na vlastni náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami oprávněni k užití materiálů od oprávněných osob (např. autorů děl, a to zejména děl fotografických či kartografických - map, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost zhotovitele je zadavatel povinen takové oprávnění předložit zhotoviteli k nahlédnuti. Poruší-li zadavatel svoji povinnost podle tohoto odstavce, nebo jestliže třetí osoby vůči zhotoviteli uplatní vůči zhotoviteli nároky z autorských apod. práv nese zadavatel veškeré právní následky, které v důsledku porušeni této povinnosti vzniknou a zavazuje se zhotovitele odškodnit. Zadavatel je dále povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků oprávněných osob vůči zhotoviteli na základě porušeni výše uvedeného závazku zadavatele. Tím není dotčen nárok zhotovitele a oprávněných osob na náhradu škody vzniklé v důsledku porušeni výše uvedeného závazku, kterou se zadavatel zavazuje zhotoviteli a/nebo oprávněným osobám uhradit.
7. Při prováděni díla jsou veškeré barvy tištěny soutiskem barev (CMYK). Tolerance barevného odstínu, denzity a rozměru je 10%. Zadavatel si je vědom skutečnosti, že odstíny barev na grafickém návrhu (dodaném zadavatelem či vyhotoveném zhotovitelem) a na předmětu díla se mohou lišit, neboť úplná shoda není při běžném postupu technicky proveditelná.


Článek 4
1. Má-li předmět díla vady, které zadavatel v souladu s předchozím odstavcem uplatnil u zhotovitele, má zadavatel nárok na:
- slevu z ceny nebo slevu z příští objednávky
2. V případě reklamace, musí zadavatel zhotoviteli vrátit celý tištěný náklad pro uznání reklamace.
3.
Zadavatel je srozuměn s tím, že v případě vyhotovování grafického návrhu zhotovitelem a provádění korektury prostřednictvím e-mailů může dojit k odchylkám v míchání barev CMYK, v rozměrech či prostorovém umístění objektů z důvodu nepřesné kalibrace monitorů počítačů a tiskáren a odlišné interpretace dat různými webovými prohlížeči. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci.Článek 5

1. Smluvní vztah založený touto objednávkou může být ukončen dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zadavatelem. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
a) nedodání grafického návrhu, použitelného pro řádné provedeni díla, hrubého náčrtu grafického zpracování či jiných podkladů zadavatelem, a nesjednání nápravy zadavatelem ve lhůtě tří kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy;
b) nereagování zadavatele na výzvy zhotovitele prostřednictvím e-mailů k dodání podkladů použitelných pro řádné provedení díla (např. dodáni podkladů v jiném formátu, rozměru apod ) ve lhůtě sedmi dnů.
c) dodáni grafického návrhu, hrubého náčrtu grafického zpracování či jiných podkladů zadavatelem, jejichž obsah by mohl být dle názoru zhotovitele v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
d) nedodáni jiných podkladů zadavatelem, použitelných pro řádné provedení díla, v případě neodsouhlasení grafického návrhu jako celku zadavatelem, ve lhůtě tří měsíců od projeveni nesouhlasu zadavatele s grafickým návrhem jako celkem.
e) Porušení platební morálky, v tomto případě se budou účtovat úroky z prodlení 0,05% za každý den.

3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem.
4. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek zadavatelem se záloha (v případě, že byla dohodnuta), stává smluvní pokutou za porušeni povinnosti zadavatele.

Článek 6
1. Zadavatel dává tímto dle zákona č. 101/2000 Sb , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas zhotoviteli se zpracováním osobních údajů zadavatele pro potřeby zhotovitele,  obchodních partnerů, za účelem účetní a statistické evidence a pro marketingové účely.
2. Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek může být změněna pouze písemnou formou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy jejíž součástí jsou i tyto Všeobecné obchodní podmínky a nahrazuje veškerá předešlá jednání mezi účastníky, ať již písemná nebo ústní.
4. Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, resp. přijetím objednávky způsobem uvedeným v záhlaví.

Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů z této smlouvy je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo zhotovitel.

Článek 7 - Autorské právo
Grafické návrhy, lay-out, grafikcé označení - loga a fotografie podle této smlouvy (i webové stránky s jejmíž obsahem se seznamujete jsou autorským dílem a nelze je bez  souhlasu autorů volně užít. K jejich užití je nezbytné uzavření licenční smlouvy a předmětem ochrany autorským rávem podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zásah zásah do autorských práv může být trestním činem.

Viz výklad AUTORSKÉ PRÁVO - JUDr. Irena Holcové